Klijai polistirolui THERMO FIX 750 ml

 • Klijai polistirolui THERMO FIX 750 ml

  Kodas: 637843

  Klijai polistirolui THERMO FIX 

 • „Thermo-Fix“ vienkomponenčiai poliuretano klijai, skirti klijuoti šilumos izoliacines medžiagas . Tai puikus produktas, skirtas EPS plokščių ir polistireno plokščių klijavimui prie paviršiaus , šiluminės izoliacijos darbuose modernizuojant pastatus. „Thermo-Fix“ klijai taip pat gali būti naudojami klijuoti EPS arba polistireno plokščių prie pamatų paviršiaus, kuris padengtas bitumine hidroizoliacine medžiaga. Poliuretano klijai paprastai ir lengvai naudojami. Šilumos izoliacijos lakštas klijuojamas perimetru, dengiant juostą išilgai perimetro palei kraštą 2 cm atstumu ir vieną juostelę lapo centre. Šiltinant pamatus , plokštės klijuojamos uždedant mažiausiai 4 maždaug 3 cm pločio vertikalias juosteles, išlaikant vienodus atstumas tarp jų. Poliuretano klijų naudojimas žymiai sumažina darbo krūvį ir padidina montavimo tempą.

  „Thermo-Fix“ klijai yra skirti EPS ir putplasčio plokštėms klijuoti prie betoninių, keramikinių, silikatinių, akytojo betono ar keramzitbetonio pagrindų . Klijai tinka klijuoti prie paviršių, kurie padengti bituminėmis hidroizoliacinėmis dangomis. 

   

  Žemo slėgio vienkomponenčiai poliuretaniniai klijai "TitaniumPRO THERMO-FIX" su aplikatoriumi, skirti polistirolo plokščių klijavimui įrengiant pastatų šilumos izoliaciją ETICS metodu, bei XPS ir EPS plokščių klijavimui prie pamatų ir antžeminių pastato konstrukcijos elementų, šiltinant rūsį ir pan.


  SAVYBĖS: paprasta ir patogu naudoti; leidžia greičiau atlikti šiltinimo darbus (pirminis sukibimas po 2 valandų, visiškas sukibimas po 24 valandų);labai geras sukibimas su bituminiais paviršiais (PMBC, prilydomų bituminių dangų) bei įvairių mineralinių paviršių; puikus sukibimas su betoniniais, mineraliniais, keramikiniais, tinkuotais paviršiais ir pan.; naudojamas plačiame temperatūros diapazone.


  NAUDOJIMAS: Polistireno putplasčio plokščių tvirtinimas atliekant šilumos izoliaciją ETICS metodu. Poliuretaniniai klijai skirti polistireno putplasčio plokščių tvirtinimui prie pastatų išorinių sienų (šiltinimas), polistirolo plytelių, sieninių plokščių klijavimui, palangių montavimui, šilumos izoliacijos tarpų užpildymui. Poliuretaniniai klijai pasižymi puikiomis sukibimo savybėmis tvirtinant medžiagas prie betono, keramikos, medžio paviršių taip pat prie PVC ir visų rūšių polistirolų, tinkuotų paviršių. Po maždaug 2 valandų po klijų uždėjimo plokštes jau galima šlifuoti ir tvirtinti smeigėmis. Šiltinamųjų plokščių tvirtinimas prie pamatų: Poliuretaniniai klijai taip pat gali būti naudojami šiltinant antžemines pastato dalis (pamatus) naudojant polistireninio putplasčio (EPS) ir ekstruzinio polistireninio putplasčio (XPS) plokštes. Poliuretaniniai klijai puikiai sukimba su betono, keramikos, medžio pagrindais, taip pat su PVC ir visų rūšių polistirolu, tinkuotais paviršiais bei bitumo masės, bitumo veltinio ir asfaltuotais paviršiais. Po 2 valandų nuo klijų aplikacijos pradžios įvyksta pirminis kietėjimo etapas, kai galima tęsti darbus, susijusius su plokščių tvirtinimu kaiščiais. Klijai visiškai sukietėja po 24 valandų.


  NAUDOJIMO BŪDAS: Pagrindo paruošimas: Pagrindas turi būti švarus, sausas, išvalytas nuo dulkių, nešvarumų, aliejų, riebalų, dažų likučių ir kitų sukibimą mažinančių nešvarumų (ypač anti-adhezinių priemonių). Prieš tepant klijus būtina patikrinti esamos dangos, tinko, bituminių sluoksnių sukibimą, atsiskirusius sluoksnius reikėtų pašalinti. Klijuojant polistireno putplasčio plokštes žemoje temperatūroje, reikia pasirūpinti, kad pagrindas, ant kurio numatoma tepti klijus, nebūtų pasidengęs šerkšnu, vandens dryžius nusausinti. Klijų skardinę reikėtų pašildyti iki kambario temperatūros (pvz. panardinus skardinę į šiltą vandenį), tinkamos temperatūros skardinę reikėtų 30 sekundžių stipriai kratyti, kad sumaišyti visus komponentus. Prie skardinės prisukite aplikatorių (pistoletą) ir išspauskite reikiamą kiekį klijų laikant skardinę dugnu į viršų. Prisukus flakoną prie pistoleto, galima atidaryti pistoleto vožtuvo reguliatorių ir, paspaudus svirtelę, išspausti klijų. Ilgesnės nei 15 minučių pertraukos atveju, purškimo pistoletas paliekamas prisuktas prie skardinės, iki tolesnio naudojimo. Jei pagrindo danga yra bituminė (parametrai nežinomi), verta atlikti sukibimo bandymą, t. y. priklijuokite plokštę prie anksčiau paruošto pagrindo, ir praėjus maždaug 2 valandoms, pabandyti ją atklijuoti. Bituminis pagrindas turi būti gerai surištas, iš jo turi būti išgarinta visa susikaupusi jame drėgmė. Prieš pradedant klijuoti polistirolo plokštes ETICS šilumos izoliacijos sistemose, pritvirtinkite startines juosteles turėtų būti pritvirtintos prieš klijuojant EPS plokštes, o pamatų šiltinimo sistemose, o šiltinant pamatus, siekiant, kad būtų užtikrinta stabili klijuotų šilumos izoliacinių plokščių atrama, jos turėtų būti atremtos į pamato padą ir, jei įmanokite, pvz., švitriniu popieriumi.
  Polistirolo plokščių klijavimas ETICS sistemose: Klijus tepti ant polistirolo plokštės 3 cm skersmens juostelėmis perimetru, išlaikant maždaug 2 cm atstumą nuo plokštės kraštų, o kitą klijų juostelę užtepti ant plokštės lygiagrečiai per vidurį. Atstumas tarp juostelių - 5 cm. Užtepus klijus, reikėtų palaukti apie 3 minutes (20°C temp.) arba 7 minutes (-5°C temp.), o po to klijuojamą plokštę pridėti prie šiltinamos sienos ir ilga mente pakoreguoti jos išsidėstymą. Priklijuotų plokščių išsidėstymą ilga mente galima koreguoti iki 6 min. nuo jų priklijavimo prie šiltinamos sienos. Praėjus 2 valandoms plokštes galima šlifuoti ir tvirtinti smeigėmis. Tarpus ir jungtis tarp klijuotų plokščių užpildyti klijais. Baigę darbą, tepimo pistoletą nuvalykite valymo priemone. Darbas naudojant klijus neturėtų būti atliekamas kritulių ar didelio saulėtumo metu.


  Termoizoliacinių plokščių klijavimas prie pamatų:

  Klijus tepti ant plokštės 3 cm skersmens keturiomis juostelėmis, išlaikant 20-30 cm atstumus tarp juostelių bei paliekant maždaug 3 cm atstumą nuo plokštės krašto (jei naudojamos didesnio kaip 100 cm pločio plokštės, reikėtų tepti didesnį skaičių juostelių). Užtepus klijus, reikėtų palaukti apie 3 minutes (20°C temp.) arba 7 minutes (-5°C temp.), o po to klijuojamą plokštę pridėti prie šiltinamos sienos ir ilga mente pakoreguoti jos išsidėstymą. Priklijuotų plokščių išsidėstymą ilga mente galima koreguoti iki 6 min. nuo jų priklijavimo prie šiltinamos sienos. Kampuose papildomai naudoti atramas iki kol klijai pradės stingti (apie 10-15 min.). Praėjus 2 valandoms plokštes galima šlifuoti ir tvirtinti smeigėmis. Cokolio zonoje ir palei pastato kraštą būtina naudoti papildomus mechaninius tvirtinimus. Tarpus ir jungtis tarp klijuotų plokščių užpildyti klijais. Baigę darbą, tepimo pistoletą nuvalykite valymo priemone. Darbas naudojant klijus neturėtų būti atliekamas kritulių ar didelio saulėtumo metu. Nenaudoti produkto esant nuolatiniam vandens poveikiui , pvz.: atliekant hidroizoliaciją ar esant aukštam požeminio vandens lygiui.


  ĮSPĖJIMAI IR DARBUOTOJŲ SVEIKATOS IR SAUGOS NURODYMAI: Sudėtyje yra izocianatų, C14-C17 chloralkanų, tris (2-chlor-1-metiletilfosfato). H222: Ypač degus aerozolis. H229: Slėginis indas. Gali sprogti nuo karščio. H315: Dirgina odą. H317: Gali sukelti alerginę odos reakciją. H319: Sukelia smarkų akių dirginimą. H332: Kenksminga įkvėpus. H334: Įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą. H335: Gali dirginti kvėpavimo takus. H351: Įtariama, kad sukelia vėžį. H362: Gali pakenkti žindomam vaikui. H373: Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai. H410: Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. P102: Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P210: Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. P251: Nepradurti ir nedeginti net panaudoto. P260: Neįkvėpti dujų/garų. P271: Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. P273: Saugoti, kad nepatektų į aplinką. P280: Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. P302+P352: PATEKUS ANT ODOS: Plauti dideliu vandens kiekiu. P304+P340: ĮKVĖPUS: Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. P305+P351+P338: PATEKUS Į AKIS: Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. P410+P412: Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C/122°F temperatūroje. Informacija apie pavojų: Sudėtyje yra izocianatų. Gali sukelti alerginę reakciją. Būtina perskaityti gamintojo instrukcijas. Jei reikia, kreipkitės į gydytoją, parodykite talpyklą ar etiketę. Sudėtyje yra slėgio turinčių dujų; šildomas gali sprogti. Nepurkškite ant atviros liepsnos ar kito uždegimo šaltinio. Turinį/talpyklą išmeskite į/laikantis nacionalinių teisės aktų, reglamentuojančių atliekų tvarkymą. Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą. Šio produkto vartojimas žmonėms, alergiškiems diizocianatams, gali sukelti alergines reakcijas. Žmonės, kenčiantys nuo astmos, egzemos ar kitų odos ligų, turėtų vengti odos kontakto su šiuo produktu. Šis produktas neturėtų būti naudojamas blogos ventiliacijos sąlygomis, išskyrus atvejus, kai dėvima apsauginė kaukė su dujų filtru (pvz., A1 tipas pagal standartą EN 14387). Naudokite apsaugines pirštines pagal EN 374, apsauginius drabužius pagal EN 13034, akių apsaugą pagal EN 167, veido apsaugą pagal EN 166. Išsamią informaciją apie saugą pateikta Medžiagų saugos duomenų lape (MSDS).


    

  Realios prekės išvaizda gali šiek tiek skirtis nuo esančios nuotraukoje. Prekės, kurias gausite, gali būti kitokioje pakuotėje bei kitokios išvaizdos ar formos. Informacija produkto aprašyme, kuri pateikiama elektroninėje parduotuvėje, yra bendro pobūdžio, todėl nėra tapati informacijai, nurodomai ant produkto pakuotės. Ant produkto pakuotės nurodoma informacija yra išsamesnė ir gali šiek tiek skirtis nuo informacijos, nurodomos elektroninėje parduotuvėje pateiktų prekių aprašymuose. Visada rekomenduojame perskaityti ir vadovautis informacija, esančia ant prekės pakuotės.