Poliestera bāzes enkurmasa MKP PESF

 • Poliestera bāzes enkurmasa MKP PESF

  Jauda Cena Pirkt
  300 ml
  Cena 733  ar PVN
  Kods: 640623
  Uz grozu  
  410 ml
  Cena 880  ar PVN
  Kods: 640624
  Uz grozu  

  Poliestera bāzes enkurmasa

 • Divu sastāvdaļu enkurmasas bāzēta uz stirēna poliestera sveķiem. Nelielais stirēna daudzums sastāvā samazina kaitīgo ieteikmi uz veselību, dabu, nepatīkamu smaku un tvaiku izdali. Augsta izturība pret mehāniskiem un ķīmiskiem efektiem.

  - Enkurmasa ir paredzēta detaļu savienošanai, kuras pakļauta vidējai noslodzei.

  - Droša un stipra savienošana detaļām ar cietiem, perforētu ķieģeļu mūrmateriāliem un porainiem materiāliem, tādiem kā gāzbetons.

  - Enkuri priekš enkurmasas ir jāizmanto perforētu ķieģeļu mūrmateriālu detaļu enkurošanas laikā.

  - Enkurmasa izmantojama uz sausiem materiāliem. Dēļ tā, ka izplešanās spēks neiedarbojas uz virsmas darbības laikā & ndash; detaļas var tikt pievienotas tuvu virsmas malai. 

  MKP injekcijas sistēma
  Divu sastāvdaļu ķīmisko savienojumu enkurmasa bāzēta uz bezstirēna poliestera sveķiem, izmantojama vītņota tērauda stieņu nostiprināšanai statiski noslogotos elementos: betonā (EAD 330499-01-0601 ), dobos keramikas blokos (EAD 330076-00-0604) (kad siena tiek būvēta izmantojot javas min. klase M2.5 saskaņā ar EN 998-2: 2010). Produkts var tikt izmantots lai piestiprinātu elementus pie citām keramiskām virsmām pēc pirmsplīsuma testiem.


  SASTĀVDAĻA A : H412: Kaitīga ūdens organismiem ar ilgstošu ietekmi. P273. Uzglabāt atstatus no apkārtējās vides. P501 Utilzēt produktu / konteineri saskaņā ar valsts un reģionālajām regulācijām.
  UFI: FJ2W-NN4S-810G-52WW


  SASTĀVDAĻA B : Brīdinājums: H319: Izraisa nopietnu acu kairinājumu. H317: Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. H410: Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošu ietekmi. P273. Uzglabāt atstatus no apkārtējās vides. P280: Valkāt aizsargcimdus / aizsargapģērbu / acu aizsardzību / sejas aizsardzību. P302 + P352. JA UZ ĀDAS: Mazgāt ar lielu daudzumu ziepēm un ūdens. P305 + P351 + P338: JA ACĪS: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tādas ir, un tas ir viegli izdarāms. Turpināt acus skalošanu. P333 + P313, ja veidojas ādas kairinājums vai apsārtums: Griezties pēc medicīniskās palīdzības / padoma. P501 Utilizējiet produktu / konteineri saskaņā ar vietējām un nacionālajām regulācijām. Satur: DIBENZOLA PEROKSĪDU.
  UFI: WM2W-4NU5-J10Y-UEGY & nbsp;

   

  Faktiskais produkts var izskatīties nedaudz savādāk nekā fotoattēlā redzamais. Saņemtās preces var būt citā iepakojumā un citā izskatā vai formā. Informācija e-veikala sniegtajā preces aprakstā ir vispārīga rakstura un tādejādi nav identiska informācijai uz preces iepakojuma. Informācija uz preces iepakojuma ir detalizētāka un var nedaudz atšķirties no informācijas e-veikalu aprakstos. Mēs vienmēr iesakām izlasīt un sekot informācijai uz produkta iepakojuma.