Privātuma politika

 • 1. Vispārīgie noteikumi
   1.1. UAB “Marcopol Baltija” (turpmāk - “Uzņēmums”) respektē visus tā pakalpojumu pircējus, potenciālos klientus (kuri ir izmēģinājuši pakalpojumus, bet nav kļuvuši par klientiem), kā arī visus verskis.lt tīmekļa vietnes (turpmāk - “Tīmekļa vietne”) (turpmāk - “Klienti”) apmeklētājus, viņu tiesības uz privātumu un apņemas nodrošināt sniegto un saņemto personas datu aizsardzību. Uzņēmums rūpējas arī par klientu kā datu subjektu tiesību nodrošināšanu.
  1.2. Šī privātuma politika regulē uzņēmuma klientu personas datu vākšanas, apstrādes un glabāšanas galvenos principus un procedūras.
  1.3. Izmantojot vietni, kā arī pasūtot vai jebkurā formā izmantojot uzņēmuma piedāvātos pakalpojumus, un sniedzot uzņēmumam personiskos datus, jūs piekrītat šīs konfidencialitātes politikas noteikumiem. Klienti tiek uzskatīti par iepazīstinātiem ar konfidencialitātes politiku, reģistrējoties tīmekļa vietnē, atzīmējot izvēles aili, lai piekristu uzņēmuma konfidencialitātes politikai. Konfidencialitātes politikai var atkārtoti piekļūt jebkurā laikā, noklikšķinot uz attiecīgās saites tīmekļa vietnē.
  1.4. Apstrādājot klienta personas datus, mēs ievērojam visus piemērojamos tiesību aktus, tostarp personas datu aizsardzību, kas reglamentē ES, ADATU, Lietuvas Republiku un citus piemērojamos tiesību aktus.

  2. Kādi termini tiek lietoti
  2.1. Personas dati ir jebkāda informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (datu subjektu); identificējama fiziska persona ir persona, kuru tieši vai netieši var identificēt ar tādu identifikatoru kā vārds, personas identifikācijas numurs, atrašanās vieta un interneta identifikators vai viens vai vairāki fiziskas personas fiziskie identifikatori, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes raksturlielumi.
  2.2. Datu subjekts – fiziska persona – Uzņēmuma klients (arī tīmekļa vietnes apmeklētāji), kura personas datus apkopo Uzņēmums.
  2.3. Datu subjekta piekrišana ir īpaša un nepārprotama pienācīgi informētās datu subjekta gribas izpausme, skaidri vai nepārprotami apstiprinot personas datu apstrādi attiecībā uz viņu.
  2.4. “Datu apstrāde” ir jebkura darbība vai darbību secība ar personas datiem vai personu datu kopumiem, ko veic ar automatizētiem vai neautomatizētiem līdzekļiem, piemēram, datu apkopošana, ierakstīšana, kārtošana, organizēšana, pielāgošana vai modificēšana, iegūšana, piekļūšana, izmantošana, atklāšana, pārsūtīšana, izplatīšana vai citāda padarīšana par pieejamu, kā arī datu apkopošana vai apvienošana ar citiem datiem, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana.
  2.5. “Apstrādātājs” ir fiziska vai juridiska persona, valsts iestāde, aģentūra vai jebkura cita struktūra, kas pārziņa vārdā apstrādā personas datus.
  2.6. Datu uzraugs – UAB Marcopol Baltija, uzņēmums, kas darbojas un ir izveidots saskaņā ar Lietuvas Republikas likumiem, kods 301112806, reģistrēts Pirklių st. 5, Viļņa, Lietuvas Republika, dati, kuri tiek vākti un glabāti Juridisko vienību reģistrā.
  2.7. Tiešais mārketings ir darbība, ko veic, sazinoties ar Klientu pa pastu, tālruni vai citiem tiešiem līdzekļiem un piedāvājot preces un pakalpojumus un/vai, meklējot viedokli par piedāvātajām precēm vai pakalpojumiem, tostarp izmantojot automatizētus līdzekļus.

  3. Kādus sīkfailus mēs vācam un kā mēs tos izmantojam.
  3.1. Kas ir sīkfaili? Tīmekļa vietne izmanto sīkfailus, lai nodrošinātu, ka lietotājs tīmekļa vietni izmanto pēc iespējas labāk, identificējot lietotāja datoru un atvieglojot piekļuvi tīmekļa vietnei vai tajā ietvertajai informācijai, tādējādi pielāgojot tīmekļa vietnes saturu pēc iespējas ērtākai izmantošanai.
  3.2. Šie sīkfaili tiek izmantoti tīmekļa vietnē, kā arī saistītajās uzņēmuma sistēmās, kas paredzētas pareizai un kvalitatīvai klientu apkalpošanai.
  3.3. Lai nodrošinātu ērtāku un efektīvāku interneta vietnes pārlūkošanu un sniegtu jums noderīgus ieteikumus, mēs tīmekļa vietnē izmantojam šādus sīkfailus: FPSESSID (sesijas informācija), "Klients saprot, ka interneta vietnē var izmantot trešo pušu spraudņus (partneri, statistikas apkopošanas sistēmas, saziņas sistēmas u. t. t.), kas arī izmanto sīkfailus, lai nodrošinātu to pareizu funkcionalitāti. Mēs uzsveram, ka tīmekļa vietnes operators nevar kontrolēt sīkfailus, saturu un privātumu, un tas nevar būt atbildīgs par trešo pušu veikto sīkfailu, satura un privātuma izmantošanu, kam mēs iesakām piekļuvi katrā gadījumā atsevišķi.

  4. Kādus personas datus mēs apkopojam
  4.1. Uzņēmums apkopo un pēc tam apstrādā Klienta personas datus, kurus jūs sniedzat, izmantojot un pasūtot pakalpojumus e-veikalā vai citā veidā: vārds, uzvārds, personas kods (pēc izvēles), adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs un citi dati, kas saistīti ar pasūtījuma specifiku. Mēs atzīmējam, ka jūs sniedzat papildu datus pēc savas iniciatīvas, reģistrējot un/vai pasūtot un pārvaldot Uzņēmuma sniegtos pakalpojumus.
  4.2. Klienta sniegtie personas dati tiek glabāti uzņēmuma un Klienta sadarbības periodā (pakalpojumu sniegšanas laikā) un 10 (desmit) gadus no šī perioda beigām. Datus var glabāt īsāku laiku, ja tam nav juridiska pamata.

  5. Kādiem nolūkiem un kā mēs apstrādājam personas datus
  5.1. Uzņēmuma rīcībā esošie dati par Klientu tiks apstrādāti likumīgi, taisnīgi un pārredzami (likumības, taisnīguma un pārredzamības princips).
  5.2. Uzņēmums apstrādā iepriekš minētos Klienta personas datus pakalpojumu pirkuma/pasūtījuma apstrādei un administrēšanai, ar pakalpojumu secību saistīto grāmatvedības dokumentu apstrādei, saziņai ar jums līgumsaistību izpildei, tiešai tirdzniecībai (ar datu subjektu iepriekšēju piekrišanu).
  5.3. Mēs nodrošinām, ka Klienta personas dati tiek un tiks apstrādāti likumīgā, godīgā un pārredzamā veidā, savākti konkrētiem, skaidri formulētiem un likumīgiem nolūkiem un nav tālāk apstrādāti ar šiem nolūkiem nesaderīgā veidā, atbilstoši un tikai vajadzīgiem nolūkiem, kuru dēļ tie tiek apstrādāti, precizēti un vajadzības gadījumā atjaunināti.

  6. Kādas ir jūsu datu subjekta tiesības?
  6.1. Klientam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu. Piekrišanas atsaukšana neietekmē pirms piekrišanas atsaukšanas veikto datu apstrādes likumību. Datu subjekts tiek informēts pirms piekrišanas sniegšanas. Piekrišanas atsaukšana ir tikpat vienkārša kā tās sniegšana.
  6.2. Jūs varat izmantot savas datu subjektu tiesības. Mēs tās ieviesīsim, saņemot Klienta pieprasījumu ar ierakstītu vēstuli uz Pirklių. 5, 02300 Viļņa, un pēc tam, kad jūs būsiet atbilstoši apstiprinājuši savu identitāti. Klientam ir tiesības piekļūt saviem personas datiem un informācijai, kā tie tiek apstrādāti, pieprasīt neprecīzu ar Klientu saistītu personas datu labošanu, kā arī pieprasīt, lai Klienta nepilnīgie personas dati tiktu papildināti.
  6.3. Klientam ir tiesības pieprasīt, lai Uzņēmums dzēš ar Klientu saistītos personas datus, ja tie vairs nav nepieciešami, lai sasniegtu mērķus, kādiem tie savākti, vai citādi apstrādāti; atsauc piekrišanu un nav cita juridiska pamata Klienta personas datu apstrādei; personas dati ir apstrādāti nelikumīgi; citu šajā regulā izklāstīto iemeslu dēļ; pieprasīt uzņēmumam ierobežot klienta personas datu apstrādi; saņemt ar Klientu saistītus personas datus, kas iesniegti Uzņēmumam sistematizētā, bieži lietotā un datorlasāmā formātā; klientam ir arī tiesības pieprasīt Uzņēmumam nodot personas datus citam datu apstrādātājam; nav piekrišanas attiecīgo personas datu apstrādei (piemēram, tiešai tirdzniecībai vai citādi).

  7. Kā mēs apstrādājam personas datus tiešā mārketinga mērķiem.
  7.1. Uzņēmums sazināsies ar Klientu tikai ar klienta iepriekšēju piekrišanu un saskaņā ar ERE, ADTA un noteikumiem. Mēs nosūtīsim Uzņēmuma reklāmrakstus pa e-pastu, pa pastu vai pa tālruni un/vai, lai noskaidrotu jūsu viedokli par esošo pakalpojumu kvalitāti un citiem saistītiem jautājumiem.
  7.2. Tiešā mārketinga nolūkā mēs apstrādājam šādus Klienta personas datus: vārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs.
  7.3. Klienta personiskie dati tiešā mārketinga mērķiem tiek glabāti līdz brīdim, kad Klients atsakās saņemt tiešā mārketinga saturu (šāda atteikuma atsauce ir norādīta katras nosūtītās vēstules apakšā).

  8. Kam mēs sniedzam personīgos datus.
  8.1. Piekļuve Uzņēmuma darbiniekiem Klienta personas datiem tiek piešķirta tikai tad, ja ir nepieciešams pildīt viņu pienākumus, un tikai tad, ja darbinieks apņemas ievērot konfidencialitātes prasības.
  8.2. Uzņēmums var sniegt Klienta personas datus datu apstrādātājiem, kas sniedz pakalpojumus Uzņēmumam un apstrādā Klienta personas datus Uzņēmuma vārdā, tiesībaizsardzības iestāžu un citu trešo personu labā ar Klienta piekrišanu. Šādiem datu apstrādātājiem ir tiesības apstrādāt Klienta personas datus tikai saskaņā ar Uzņēmuma norādījumiem.
  8.3. Klienta personas datus var sniegt arī, atbildot uz oficiāliem valsts iestāžu un tiesas pieprasījumiem, bet tikai pēc šo lūgumu likumības pārbaudīšanas.