Vinilestera bāzes enkurmasa MKW CH +

 • Vinilestera bāzes enkurmasa MKW CH +

  Jauda Cena Pirkt
  300 ml
  Cena 871  ar PVN
  Kods: 640625
  Uz grozu  
  410 ml
  Cena 1016  ar PVN
  Kods: 640626
  Uz grozu  

  Vinilestera bāzes enkurmasa 

 • Divu sastāvdaļu enkurmasas bāzēta uz vinilestera sveķiem. Nelielais stirēna daudzums sastāvā samazina kaitīgo ieteikmi uz veselību, dabu, nepatīkamu smaku un tvaiku izdali. Augsta izturība pret mehāniskiem un ķīmiskiem efektiem.

  - Enkurmasa ir paredzēta detaļu savienošanai, kuras pakļauta vidējai noslodzei.

  - Droša un stipra savienošana detaļām ar cietiem, perforētu ķieģeļu mūrmateriāliem un porainiem materiāliem, tādiem kā gāzbetons.

  - Enkuri priekš enkurmasas ir jāizmanto perforētu ķieģeļu mūrmateriālu detaļu enkurošanas laikā.

  - Enkurmasa izmantojama uz sausiem materiāliem. Dēļ tā, ka izplešanās spēks neiedarbojas uz virsmas darbības laikā  detaļas var tikt pievienotas tuvu virsmas malai.

  MKW injekcijas sistēma
  Divu sastāvdaļu ķīmisko savienojumu enkurmasa bāzēta uz vinilestera sveķiem, izmantojama vītņota tērauda stieņu nostiprināšanai statiski noslogotos elementos: betonā (EAD 330499-01-0601, opcija 1), saplaisājušā betonā (EAD 330499-01-0601, opcija 7), dobos keramikas blokos (EAD 330076-00-0604) un pēc armatūras stieņu instalācijas.


  SASTĀVDAĻA A : H412: Kaitīga ūdens organismiem ar ilgstošu ietekmi. P273. Uzglabāt atstatus no apkārtējās vides. P302 + P352. JA UZ ĀDAS: Mazgāt ar lielu daudzumu ziepēm un ūdens. P501 Utilzēt produktu / konteineri saskaņā ar valsts un reģionālajām regulācijām. br /> UFI: F4CW-8N5F-V10Y-A76C


  SASTĀVDAĻA B : Brīdinājums: H319: Izraisa nopietnu acu kairinājumu. H317: Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. H410: Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošiem efektiem. P273. Uzglabāt atstatus no apkārtējās vides. P280: Valkāt aizsargcimdus / aizsargapģērbu / acu aizsardzību / sejas aizsardzību. P302 + P352. JA UZ ĀDAS: Mazgāt ar lielu daudzumu ziepēm un ūdeni. P305 + P351 + P338: JA ACĪS: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tādas ir, un tas ir viegli izdarāms. Turpināt skalot acis. P333 + P313, ja veidojas ādas kairinājums vai apsārtums: Griezties pēc medicīniskās palīdzības / padoma. P501 Utilizējiet produktu / konteineri saskaņā ar vietējām un nacionālajām regulācijām. Satur: DIBENZOLA PEROKSĪDU.
  UFI: F6CW-RNUV-610F-YJSE 

  Faktiskais produkts var izskatīties nedaudz savādāk nekā fotoattēlā redzamais. Saņemtās preces var būt citā iepakojumā un citā izskatā vai formā. Informācija e-veikala sniegtajā preces aprakstā ir vispārīga rakstura un tādejādi nav identiska informācijai uz preces iepakojuma. Informācija uz preces iepakojuma ir detalizētāka un var nedaudz atšķirties no informācijas e-veikalu aprakstos. Mēs vienmēr iesakām izlasīt un sekot informācijai uz produkta iepakojuma.